Brainiest Inter
เรียน ฝึกงาน ทำงาน
 Brainiest English
เรียนภาษาอังกฤษ
 Brainiest Travel
กรุ๊ปท่องเที่ยว/ตั๋วเครื่องบิน
 Brainiest Visa
ทำวีซ่า
 Brainiest Training
รับจัดสัมมนา/ฝึกอบรม
 Brainiest Translation
แปลเอกสาร
Brainiest Inter...ยินดีต้อนรับ...เรียน ฝึกงาน ทำงานต่างประเทศ #เรียนภาษาอังกฤษ #ท่องเที่ยว กรุ๊ปเหมา/ตั๋วเครื่องบิน #ทำวีซ่า #แปลภาษา #รับจัดสัมมนา/ฝึกอบรม
    ริษัท เบรนนิเอสท์ อินเตอร์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
Visa Service บริการจัดทำวีซ่า
Brainiest international 

ให้บริการปรึกษา,แนะนำ และเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว นักเรียน คู่หมั้น คู่สมรส ในประเทศต่างๆ 
ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป25ประเทศ จีน และแคนาดา 
ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น

ในการเตรียมเอกสารที่ใช้ยื่น จนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
   •         ดำเนินการตรวจและเตรียมความพร้อมของเอกสาร
•       จัดทำแบบฟอร์มคำร้องวีซ่าให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ขอวีซ่า
•       แนะแนวทางการตอบคำถามให้เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์
•       ติดต่อประสานงานนัดหมายและดำเนินการยื่นคำร้องและเอกสารต่อสถานทูต
•       ดำเนินการทุกขั้นตอนตามที่แต่ละสถานทูตกำหนด

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางสถาบันต้องขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องการพำนักและประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการขอ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน ทางเรายินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาพร้อมทั้งการดำเนินการด้านเอกสารและขั้นตอนการยื่นเอกสารกับสถานทูต จนกว่าท่านจะได้รับการอนุมัติ**

**หมายเหตุ ค่าบริการวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าดำเนินการติดต่อประสานงานในการยื่นคำร้อง เพราะฉะนั้นในการที่สถานทูตปฏิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคำร้อง ทางบริษัทจะไม่คืนค่าดำเนินการ

สร้างความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานวีซ่า??

บริษัทจะเตรียมความพร้อมให้ท่าน สร้างความมั่นใจในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในทุกขั้นตอนการสมัครตั้งแต่ต้นจนจบ ลดข้อผิดพลาด ลดโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่า และไม่เสียเวลาในการไปยื่นหลายครั้งเนื่องจากเอกสารไม่ครบ ซึ่งที่ผ่านมาที่นี่ได้รับความสำเร็จอย่างสูงในการได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตต่างๆ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ติดต่อเพียงที่เดียว สามารถช่วยจัดการเรื่องวีซ่าให้ท่านได้อย่างมืออาชีพ

อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะความไม่พร้อมอาจทำให้คุณโดนปฏิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูตโดยไม่จำเป็น  โทรปรึกษากับทีมงานแผนกวีซ่ากับเรา เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้ท่าน ทีมงานของบริษัทมีความพร้อมอย่างมากที่จะให้บริการยื่นวีซ่า พร้อมทั้งช่วยกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์, จัดเตรียมเอกสารประกอบ, เตรียมพร้อมก่อนไปสัมภาษณ์วีซ่า, ตรวจเช็คเอกสารก่อนยื่นวีซ่าอย่างละเอียด และให้คำแนะนำแบบครบวงจรในทุกขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปสัมภาษณ์วีซ่ากับทางเจ้าหน้าที่สถานทูต เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และทีมงานของที่นี่ได้รับการอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขวีซ่าใหม่ๆกับทางสถานทูตอยู่ตลอด

อัตราค่าบริการด้าน VISA


อัตราค่าบริการทำวีซ่า

ท่องเที่ยว  เยี่ยมญาติ  วีซ่าพำนักระยะสั้น  วีซ่านักเรียน 7 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

8,900 บาท/ท่าน

2 เล่มขึ้นไป 8,500 บาท/เล่ม  ราคารวมnet ค่าธรรมเนียมวีซ่า

อังกฤษ

แคนาดา

7,800 บาท/ท่าน

2เล่มขึ้นไป 7,500 บาท/เล่ม ราคารวมnetค่าธรรมเนียมวีซ่า(ไม่รวมค่าแปลเอกสาร)

*หมายเหตุ แคนาดา ประสงค์ให้บริษัทยื่นเอกสารแทนไม่ต้องไปกรุงเทพ เพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน

ออสเตรเลีย ยื่น Online

7,500 บาท/ท่าน

2 เล่มขึ้นไป 7,100  บาท/เล่ม  ราคารวมnet  ค่าธรรมเนียมวีซ่า online

*หมายเหตุ ยกเว้น biometric 810บาท (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) 

ออสเตรเลีย ยื่น Papersตรงกับ vfs ออสเตรเลีย

ค่าบริการทำเอกสาร

3,500 บาท/ท่าน

2 เล่มขึ้นไป 3,000 บาท/เล่ม  เป็นค่าธรรมเนียมทำเอกสารยื่นวีซ่าอย่างเดียว  

ค่าธรรมเนียมวีซ่าลูกค้าชำระตรงกับสถานทูต (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร)

วีซ่าเช้งเก้นยุโรป

5,700 บาท/ท่าน

ราคารวมnet  ค่าธรรมเนียมวีซ่า

*หมายเหตุ (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร)   ค่าประกันภัยเดินทาง ตามจำนวนวันที่เดินทาง

วีซ่าเช้งเก้นยุโรป เฉพาะ

*สเปน* ฝรั่งเศส

*เยอรมนี *สวีเดน

*สวิสเซอร์แลนด์

*เบลเยี่ยม *นิวซีแลนด์

ค่าบริการทำเอกสาร

3,500 บาท/ท่าน

2 เล่มขึ้นไป 3,000 บาท/เล่ม

เป็นค่าธรรมเนียมทำเอกสารยื่นวีซ่าอย่างเดียว

ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระตรงกับสถานทูต

*หมายเหตุ (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร)   ค่าประกันภัยเดินทาง ตามจำนวนวันที่เดินทาง

วีซ่าจีน

3,500 บาท/ท่าน

5,500 บาท/ท่าน

เข้าออก 1 ครั้ง 3,500 บาท/ท่าน ราคารวมnet ค่าธรรมเนียมวีซ่า+ยื่นแทน

เข้าออก 2 ครั้ง 5,500 บาท/ท่าน ราคารวมnet ค่าธรรมเนียมวีซ่า+ยื่นแทน

หมายเหตุ ค่าบริการกรณีแยกทำ เฉพาะท่องเที่ยว/นักเรียน/ทำงาน/ฝึกงาน

1) บริการเฉพาะ

1,000 บาท/ท่าน   (บริการเฉพาะกรอกเอกสารวีซ่าและตรวจเอกสารยื่นวีซ่า)

                2,500 บาท/ท่าน   (กรอกวีซ่า+ ทำ Booking ตั๋ว + Booking ที่พักทุกประเทศ +จัดหาประกันภัยเดินทาง)

2) บริการซื้อประกันภัยเดินทาง โปรดแจ้งประเทศที่เดินทาง วันและเวลาเข้าออกตรงตามหน้าตั๋วเดินทางพร้อมสำเนาหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ส่ง line id: brainiest

3) วีซ่านักเรียน กรณียื่นสถานศึกษาที่ Brainiest จัดหา ชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่ากับสถานทูต ค่าบริการทำเอกสารวีซ่าฟรี  วีซ่านักเรียนอื่น 3,500 บาท/เล่ม  (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร ) ค่าวีซ่านักเรียนตาม Rate สถานทูตค่าประกันสุขภาพและตรวจสุขภาพ

           พิเศษ !! ลูกค้าเก่า รับส่วนลด 500 บาท

ค่าบริการวีซ่า คู่หมั้น/คู่สมรส/ย้ายถิ่นฐาน/ทำงานแบบนายจ้างรับรอง


ประเภท

อัตราค่าบริการ

ระยะเวลา

ชำระ

1.คู่หมั่น sub class 300/ คู่สมรส ออสเตรเลีย

-29,000 บาท (4 steps)

-passport ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

-แบ่งจ่าย 3 งวด

2.คู่หมั้นคู่สมรสอังกฤษ

                2.1 วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปแต่งงาน

                2.2 วีซ่าคู่หมั้น (6 เดือน)

                2.3 วีซ่าคู่สมรส

 

-9,900 บาท  (4 steps)


19,000 บาท

25,000 บาท

 

-ระยะเวลาดำเนินการ 3-6 เดือน  + รอผล ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 เดือน + รอผล

 

 

-แบ่งจ่าย 2 งวด งวดเดียว

 

3. คู่หมั้น คู่สมรส อเมริกา

                3.1 คู่หมั้น k1

                3.2 คู่สมรส K3/cr1/cr2

-16,000 บาท ( 1 step + interview ) 50,000 บาท  (4 steps)

-ระยะดำเนินการ 6 เดือน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี   – 1.6 ปี                                     

- ชำระงวดเดียว แบ่งจ่าย 3 งวด

4. คู่หมั้น/คู่สมรส ยุโรป

 

-in process only ทำเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าให้ทั้งหมด 9,900 บาท

-ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของสถานทูตแต่ละประเทศ ประมาณ 1-3 เดือน

-ชำระงวดเดียว

 

หมายเหตุ: วีซ่าถาวร
1) ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแปลเอกสารและประทับตรากงสุล
2) ค่าบริการดังกล่าว รวมผู้สมัคร 1 ท่าน กรณีมีบุตร บิดา มารดา หรือผู้ร่วมติดตาม คิดค่าบริการเพิ่ม 9,900 บาท/passport
3) ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครของแต่ละประเทศที่สมัคร
4) ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและประกันภัยเดินทางทุกชนิด
5) ค่าตรวจร่างกายและประวัติอาชญากรรม

การทำประกันภัยเดินทาง

Travel insurance rate

ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปหรือพำนักระยะสั้นไม่เกิน90วัน ต้องทำประกันภัยเดินทาง(และบริษัทต้องได้รับรองจากสถานทูตเท่านั้น) 

วงเงินประกันคุ้มครองไม่ต่ำกว่า1,500,000บาท

ราคาPland(นิยมใช้ขอวีซ่า)ความคุ้มครอง2ล้านบาทครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศและชดเชยการสูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือทุพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุและส่งศพกลับประเทศไทย

🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍

Welcome

 

 Brainiest inter     Brainiest     brainiestinter@gmai.com      084-5956663 055-007592                                                                                                                                                          
Copyright (c) 2006 by Your Name  Brainiest inter&Consulting since 2005  ทะเบียนเลขที0657354800548    211/9 Sriharadechochai Road. T.Naimeaung A.Meaung Phitsanulok Thailand 65000  Mobile:084-5956663   Tel/Fax: 055-007592   www.brainiestinter.com
Designed by Free HTML template